Algemene leveringsvoorwaarden van Flux Partners en beroepsaansprakelijkheid

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Flux Partners B.V. hierna te noemen: Flux Partners partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Op alle overeenkomsten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Flux Partners uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Indien de algemene voorwaarden van Flux Partners en cliënt dusdanig verschillen, dan vindt er te allen tijde een gesprek tussen beide partijen plaats om nader tot elkaar te komen. Vindt dit gesprek om wat voor reden niet plaats, dan gelden algemene voorwaarden van Flux Partners.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Flux Partners eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Flux Partners.
2.2 De verplichtingen van Flux Partners gaan nooit verder dan door Flux Partners schriftelijk is bevestigd.
2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst is de cliënt op de hoogte van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Flux Partners zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Flux Partners gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Flux Partners mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Flux Partners de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal Flux Partners steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Flux Partners verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De aard van de uit te voeren werkzaamheden houdt in dat op de ter beschikking gestelde informatie door cliënt geen controle wordt uitgevoerd, geen beoordelingsopdracht wordt uitgevoerd, noch een aanvullend onderzoek in welke vorm dan ook. Een en ander impliceert dat aan de in het kader van deze opdracht uit te voeren werkzaamheden geen zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van deze informatie kan worden ontleend, anders dan terzake van de aspecten zoals onderzocht en waarover door cliënt als zodanig feitelijk wordt gerapporteerd.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Flux Partners bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Flux Partners neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Flux Partners zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Flux Partners bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flux Partners het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Flux Partners in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Flux Partners.
6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Flux Partners een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Flux Partners bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn inclusief verblijfs- en kantoorkosten, maar exclusief reiskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Flux Partners aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Flux Partners is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Flux Partners dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Flux Partners schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Flux Partners ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings – en andere verplichtingen van Flux Partners opgeschort. In dat geval is Flux Partners verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Flux Partners zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Flux Partners kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs, verkeers – en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Flux Partners bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Flux Partners gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijk van Flux Partners wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal 15% van het bedrag van de tot het moment van de aansprakelijkheidstelling gedeclareerde opdrachtsom.
11.2 De aansprakelijkheid van Flux Partners wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Flux Partners onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Flux Partners ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3 Flux Partners is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Flux Partners naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Opdrachtgever zal Flux Partners vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Flux Partners geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 Flux Partners behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Flux Partners kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Flux Partners de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Relatiebeding
14.1 Geen van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij hij daartoe schriftelijke toestemming van de andere partij heeft.
14.2 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten de door Flux Partners ingezette adviseurs direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die adviseurs anders dan via Flux Partners. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal opdrachtgever aan de Flux Partners een boete zijn verschuldigd ter hoogte van het jaarloon van de betreffende adviseur van Flux Partners, onverminderd het recht van Flux Partners op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever zal in alle gevallen direct schriftelijke contact met Flux Partners opnemen indien zij voornemens is op enig moment adviseurs van Flux Partners voor zich te laten werken.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Alle geschillen welk tussen Flux Partners en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Flux Partners ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17 Slotbepaling
17.1 Flux Partners is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
17.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flux Partners.

For the English General Terms and Conditions, click here