Het Nieuwe Normaal en Flux

De impact van Het Nieuwe Normaal op circulair bouwen

Duurzaam icon

De impact van Het Nieuwe Normaal op circulair bouwen

Flux is lid van Cirkelstad, een landelijk platform dat zich inzet voor steden zonder afval en zonder uitval. Dit platform is ontstaan tussen private en publieke organisaties die op zoek zijn naar oplossingen op het gebied van circulair bouwen. Cirkelstad is georganiseerd rondom regio’s en thema’s en probeert partijen met elkaar te verbinden, hulp te bieden en kennisdeling te faciliteren. Circulair bouwen vraagt om een eenduidige taal waarmee zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten waar zij aan toe zijn.

Het Nieuwe Normaal is deze nieuwe eenduidige taal voor circulair bouwen. Flux is dit jaar betrokken geweest bij Het Nieuwe Normaal (HNN) in de rol van onderzoeker en evaluator. Adviseur Ferdinand Talens vertelt over de impact van Het Nieuwe Normaal op circulair bouwen en hoe het team van Flux zich inzet voor het bewerkstelligen hiervan.

Flux als evaluator van Het Nieuwe Normaal 

Het raamwerk van HNN bestaat uit drie thema’s: milieu-impact, materiaalgebruik en waardebehoud. Het eerste thema gaat in op de totale milieu-impact en CO2-uitstoot. Het tweede thema gaat over de herkomst van materialen en de omgang met restmaterialen tijdens de bouw. Het derde thema gaat in op adaptief vermogen, de hergebruikpotentie en losmaakbaarheid. 

Deze thema’s zijn uitgewerkt naar indicatoren waarmee de circulariteit van een project kan worden vastgesteld. Aan de indicatoren zijn prestatieniveaus gekoppeld. Deze prestatieniveaus zijn gebaseerd op praktijkervaringen en gerealiseerde projecten. De data uit deze projecten zijn verzameld door het afnemen van evaluaties. Flux is sinds dit jaar ook evaluator van HNN.  

“Door praktijkprojecten te evalueren kunnen prestatieniveaus beter worden bepaald en aangescherpt”, legt Ferdinand uit. “Het is van belang om dit volgend jaar te blijven doen, zodat het raamwerk blijft doorontwikkelen.” 

Werken aan de toekomst van de bouwsector

Het Nieuwe Normaal is van cruciaal belang voor de toekomst van de bouwsector. Steeds meer partijen in de bouwsector willen circulair bouwen. Maar door de uiteenlopende definities, meetmethoden en raamwerken is dat een uitdaging. “Om de circulaire doelstellingen in de bouw te realiseren en te versnellen, moeten we dezelfde taal spreken. De lancering van het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is een goede stap in de richting van circulair bouwen”, vertelt Ferdinand.

Juridische toetsing van Het Nieuwe Normaal

Cirkelstad heeft Flux Partners gevraagd een juridische toetsing uit te voeren op HNN. AT Osborne. “We hebben een rapport onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en oplossingsrichtingen voor het toepassen van onder andere strengere MPG-waardes”, legt Ferdinand uit.

In de bouw is veel al wettelijk vastgelegd, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om toch ambitieuzere waarden te hanteren. Ferdinand en zijn betrokken collega’s vanuit Flux zijn het erover eens dat zowel overheden als marktpartijen een zorgplicht hebben naar de maatschappij in het tegengaan van klimaatverandering.  Dit betekent dat partijen zo veel mogelijk moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, ook als dat om ingrijpende maatregelen vraagt. Dit vergt daadkracht en een proactieve houding. Een integrale benadering van circulariteit met ambitieuze prestatieniveaus helpt hierbij. Het raamwerk van HNN is dus een mooi handvat om hier stappen in te zetten.

De grootste uitdaging van Flux 

Vooral de uitvoering is voor het team van Flux een uitdaging, omdat veel wettelijk al is vastgelegd in de bouw. “We merken dat opdrachtgevers veel willen, maar dat de uitvoering soms lastig blijkt. Met de juridische toetsing probeert Flux opdrachtgevers toch handvatten te geven om hogere prestatieniveaus af te dwingen. We proberen vooral partijen te motiveren om deze stap te durven nemen en de ambities door te voeren in projecten”, licht Ferdinand toe. 

De weg naar een circulaire bouwsector

Het streven naar een circulaire bouwsector vereist een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Het manifest is ondertekend, juridische toetsingen zijn uitgevoerd, maar de weg naar een werkelijk circulaire bouwsector is nog lang. Ferdinand benadrukt het belang van samenwerking: “Als alle partijen samenwerken, komen we er. Het is vooral interessant om met gedreven mensen te vechten voor een duurzame, circulaire bouw.” Met deze gecombineerde inspanning en vastberadenheid zal in de bouwsector geleidelijk aan een verschuiving ondergaan, waarbij duurzaamheid niet alleen een doel is, maar een integraal onderdeel van onze manier van doen.

Wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal? Neem dan contact met ons op!