Duurzaamheid monitoren bij Rijkswaterstaat

Duurzaam icon

Het monitoren van duurzaamheid bij projecten Rijkswaterstaat

Rijkwaterstaat (RWS) heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid in projecten. In aanbestedingen wordt daarom gestuurd op een minimale milieu-impact door de opdrachtnemers. Om een werkelijke reductie in milieu-impact te realiseren is het van belang om tijdens de realisatie van het project inzicht te hebben in deze milieu-impact. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden naar een minimale milieu-impact, kunnen de beloftes van opdrachtnemers getoetst worden en krijgt RWS informatie en data die gebruikt kan worden in een volgende aanbesteding. Flux Partners heeft hiervoor een systeem ontwikkeld inclusief kant en klare formats en handreikingen voor RWS en de opdrachtnemers. Ook heeft Flux Partners de organisatie meegenomen in het belang van monitoring en het draagvlak hiervoor vergroot.

De impact van Flux op dit project:

  • Ontwikkeling MKI-monitoringssysteem
  • Handreiking voor contractbeheersing MKI
  • Draagvlak vergroot binnen Rijkswaterstaat voor MKI-monitoring

Uitdaging
RWS heeft als doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van CO2 te reduceren voor al haar werkzaamheden. Op grote schaal worden aanleg-, renovatie- en onderhoudsprojecten verplicht om een kwaliteitswaarde toe te kennen in de aanbesteding aan duurzaamheid. Zo wordt er in de uitvraag gestuurd op een minimale milieu-impact van het project door de milieukosten uit te drukken in de Milieu Kosten Indicator (MKI) op basis van Life Cycle Assessments (LCA). Deze MKI-waarde omvat naast 10 andere milieueffecten, de emissie van broeikasgassen. Om een werkelijke MKI-reductie tijdens het project te behalen is monitoring van groot belang. In opdracht van RWS Grote Projecten en Onderhoud (GPO) heeft Flux Partners een monitoringssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd voor duurzaamheid in de voorbereidings- en realisatiefase van projecten. Ook heeft Flux Partners RWS ondersteund en geadviseerd bij proceseisen en bij het opstellen van een handleiding voor contractbeheersing.

Aanpak
Voor de gevraagde monitoring is het noodzakelijk dat per project dezelfde data wordt geïnventariseerd en gemonitord om een eenduidig beeld te creëren. Om een eenduidige werkwijze en monitoring voor duurzaamheid te ontwikkelen, heeft Flux Partners de aspecten bepaald die van belang zijn voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer om het MKI-proces te monitoren en te handhaven. Belangrijke aspecten zijn: het identificeren van materiaalstromen, de type materialen, de hoeveelheden materialen, de bijbehorende MKI-waardes en de aangeboden LCA’s. Door dit naast de gunningswaarden te leggen kan de opdrachtgever tijdens de uitvoering van een project toetsen of de opdrachtnemer voldoet aan zijn beloftes bij inschrijving. Naast het belang van monitoren heeft Flux Partners zich gericht op het vergroten van draagvlak voor monitoring, zodat de werkwijze gedragen wordt door de gehele organisatie.

Resultaten
Om RWSGPO te ondersteunen in het monitoren van duurzaamheid heeft Flux Partners verschillende producten ontwikkeld:
– Routekaart MKI-monitoring.
– MKI-format voor opdrachtgever en opdrachtnemer waarin de MKI-voortgang per project geregistreerd kan worden.
– Volledig uitgewerkte monitoring voor een aantal projecten.
– Handreiking verificatie en validatie MKI-waarde voor contractbeheersing.

Project team

Tags

  • #circulaire economie
  • #Duurzaamheid
  • #GWW
  • #inkoop
  • #MKI
  • #MKI-monitoring

Delen

Deel via WhatsApp