Systems Engineering

Systems Engineering is een manier om grip te krijgen op complexe projecten. Deze aanpak is gangbaar in de GWW-sector, energiesector en de ICT. Onder andere de Rijkswaterstaat en ProRail maken expliciet gebruik van Systems Engineering bij de projecten die zij op de markt brengen. Wat is Systems Engineering precies?

Wat is Systems Engineering?

Systems Engineering is een methode voor het effectief vastleggen en overdragen van projectinformatie. De basis van deze methode is het systeemdenken: met Systems Engineering wordt een project gezien als systeem dat een wisselwerking aangaat met andere systemen. Het doel is miscommunicatie, fouten en vertragingen te voorkomen en zo een eindproduct van hoge kwaliteit te realiseren, dat voldoet aan de gebruikersbehoefte.

Kenmerken van Systems Engineering

Systems Engineering kent de volgende kenmerken:

  • Systeemdenken 

Systems Engineering is gebaseerd op systeemdenken. Het project wordt gezien als een systeem met elementen die onderling op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk zijn. Elk element maakt dus deel uit van het grotere geheel. Bij Systems Engineering draait het er dus om dat er wordt gekeken naar het complete systeem, de volledige levensduur van het gerealiseerde product en alle betrokken partijen.

  • De klantvraag centraal

Bij Systems Engineering staat de klantvraag centraal. Deze wordt vervolgens vertaald in eisen waaraan het product moet voldoen. Zo wordt de best mogelijke oplossing voor het probleem gecreëerd binnen de gegeven oplossingsruimte. De oplossingsruimte wordt beperkt door fysieke begrenzing, normen, richtlijnen, tijd en budget.

  • Van abstract naar concreet

Het project begint met een abstracte klantvraag. Werken met systemen, objecten, functies en eisen maakt het mogelijk om deze om te vormen naar een concrete oplossing. Door de klantvraag  verder te specificeren en decomponeren, is het mogelijk het werk op te delen in kleinere behapbare stukjes die herleidbaar zijn naar het grote geheel.

  • Optimalisatie gedurende de volledige levenscyclus

De levenscyclus van een systeem kent de volgende fasen: concept, ontwikkeling, realisatie, (her)gebruik, onderhoud en sloop. Door het systeem op te splitsen in kleinere delen, zijn deze behapbaar en is de onderlinge samenhang duidelijker. Deze aanpak zorgt voor een optimaal resultaat voor de levenscyclus als geheel.

  • Expliciet werken

Tijdens de levenscyclus van het systeem wordt er regelmatig informatie uitgewisseld tussen verschillende disciplines. Ook werken verschillende disciplines tegelijkertijd aan hetzelfde systeem. Voor een goede informatieoverdracht is het daarom nodig dat deze informatie helder en eenduidig wordt vastgelegd.

V-model bij Systems Engineering

Een V-model is een handig hulpmiddel voor Systems Engineering om de klantvraag van abstract naar concreet weer te geven. Er zijn drie hoofdfasen in het V-model:

  1. Projectdefinitie
  2. Implementatie
  3. Projecttest en -validatie

Binnen deze fasen zijn meerdere stappen. Linksboven in de V begint men met de projectdefinitie, oftewel de abstracte klantvraag. Hier worden de eisen in kaart gebracht, waaronder de gebruikersspecificaties, technische specificaties en modulespecificaties.

Onder in het V-model, in het midden van de V, bevindt zich de implementatiefase. Hier wordt het ontwerp uitgewerkt en gespecificeerd in concrete oplossingen voor de projectdefinitie.

Aan de rechterzijde van de V komt de fase projecttest en -validatie. In deze fase wordt elke stap aan de linkerzijde getoetst, zodat men tot de oplossingen komt die leiden tot een systeem dat aan de klantvraag voldoet.