Teamfoto

Eerste werkzaamheden ViA15

Jorn Verwoerd is al een tijdje betrokken als omgevingsmanager voor aannemerscombinatie GelreGroen bij de realisatie van het project ViA15. Flux Partners heeft tijdens de tender meegeschreven aan de kwalitatieve documenten. Op dit moment is het nog wachten op een positieve uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit. Vooruitlopend hierop worden wel al de voorbereidingen getroffen voor de start van de werkzaamheden in december 2020.

Naast de gebruikelijk voorbereidingen, zoals gate reviews van het voorlopig en definitief ontwerp, inkoop van materiaal, materieel en het aanvragen van vergunningen is er de afgelopen periode ook een aantal proeven (damwandproeven en paalproeven) uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ondergrond en de daaraan gerelateerde risico’s

Damwandproeven
“Tijdens de realisatie van het project ViA15 willen we de overlast van geluid en trillingen voor omwonenden zo veel mogelijk voorkomen”, vertelt Jorn. Een van de manieren om dit te bereiken, is het gebruik van methoden voor het plaatsen van damwanden die zo weinig mogelijk trillingen en geluid geven. “Door metingen te doen, weten we of de methodes in de omgeving doen wat we verwachten en kunnen we indien nodig methoden aanpassen. Dit doen we door een aantal methoden te testen, die we tijdens de bouw willen gebruiken, zoals trillen en drukken:
– Drukken met en zonder fluïderen (het injecteren van water ter plaatse van de punt van de damwand);
– Trillen met en zonder fluïderen.”

Bij het installeren wordt geluid en trillingen in de directe omgeving gemonitord en de verkregen data worden met de aannames, het bronvermogen van de machine en de snelheid van de installatie, in de aanbestedingsfase gecontroleerd. Op deze manier kan een optimale keuze gemaakt worden per locatie voor het aanbrengen van de damwanden.

Paalproeven
Het doel van de paalproeven is om te testen of het voorgestelde ontwerp en de uitvoeringsmethode voor de Pergola (de locatie waar de nieuwe A15 via een viaduct over het spoor gaat) en de nieuwe brug en aan de bruggen die over het Pannerdensch kanaal gaan, geen ongewenste effecten hebben op de ondergrondse Betuwespoortunnel en de aanwezige hoge druk gastransport leidingen. Met de paalproef tonen we aan dat het voorgestelde ontwerp en uitvoeringsmethode uitgevoerd kan worden conform de door ProRail en GasUnie gestelde uitvoeringseisen. De informatie is daarnaast ook van groot belang in het besluitvormingsproces voor de vergunningverlening aangezien potentiele (reeds bekende) risico’s en onzekerheden door de proef worden uitgesloten wat de kans op vertragingen in het proces verkleint.

Voor de paalproef worden in totaal drie soorten palen via een schroefmethode geluids- en trillingsarm aangebracht, namelijk:
– Geschroefde stalen buispaal met groutinjectie;
– Buisschroefpaal;
– Boorpaal.

De verschillende palen worden 1 voor 1 aangebracht. Vooraf hebben we op meerdere locaties, op het bouwterrein en in de omgeving, monitoringsapparatuur geplaatst. Op deze manier kunnen tijdens de test al gegevens worden opgehaald over de mogelijke effecten van de palen op de bodem.

Omgeving betrekken
De damwand- en paalproeven zijn naast de voorbereidende conditionerende onderzoeken (zoals asfalt- en grondboringen, inmeten areaal, Flora en fauna onderzoek, e.d.) de eerste zichtbare en merkbare (voorbereidende) werkzaamheden die GelreGroen uitvoert aan beide zijde van het Pannerdensch Kanaal. Het aanbrengen van de damwanden en palen zorgt op dit moment voor zeer beperkte hinder, maar hierdoor zal tijdens de uitvoeringsfase minimale hinder zijn. GelreGroen betrekt – in afstemming met Rijkswaterstaat – de omgeving zoveel mogelijk bij de bouwwerkzaamheden, en vertelt omwonendenwat er op hen af gaat komen en welke maatregelen er worden genomen, ondanks en rekening houdend met de COVID-19 maatregelen. Voor deze proeven was er dan ook op locatie een informatiebijeenkomst voor de directe omwonenden georganiseerd.

Het project ViA15
Om de verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, worden de A12 en A15 aangepakt. Project ViA15 omvat het doortrekken van de A15 over een lengte van 12 kilometer en het verbreden van delen van de A12 en A15 met extra rijstroken. Dit is nodig omdat de wegen rondom Arnhem steeds drukker worden met files en sluipverkeer tot gevolg. Het project draagt bij aan een betere ontsluiting tussen de Randstad en Duitsland. Voor meer informatie kijk op www.via15.nl.

Weten wat Flux Partners voor uw project kan betekenen? Neem contact op met Paul Rimmelzwaan. Interesse in een baan bij Flux Partners? Bekijk onze vacatures.

Meer Flux Updates