Sterke dijken voor Heel en Beesel

Tendermanagement icon

Sterke dijken voor Heel en Beesel

Waterschap Limburg en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst moeten bestaande dijken verhoogd worden om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen. Daarnaast moeten nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar momenteel geen waterkering aanwezig is. Van de in totaal 16 dijkversterkingsprojecten in de Noordelijke Maasvallei, is project Heel en Beesel de primeur. Dit project is in februari 2021 gegund aan combinatie Mourik Infra en FL. Flux Partners ondersteunde Mourik en FL met het opstellen van de kwalitatieve documenten. Door vroegtijdig en intensief samen te werken met alle betrokken partijen in de omgeving en fysieke hinder te beperken, maken de aannemers het werk tot een succes.

De kracht van Flux

  • Doorgronden projectdoelen en klantbehoefte.
  • Locatie-specifieke aanpak, afgestemd op de wensen en behoeftes van omwonenden.
  • Aanscherpen plannen door schriftelijke reviewrondes.

De opgave
De primaire doelstelling van opdrachtgever Waterschap Limburg is het versterken van ongeveer 5 kilometer dijken in Heel en Beesel, zodat deze weer voldoen aan de nieuwe landelijke norm. Hiermee wordt de waterveiligheid van de omgeving geborgd. Tegelijkertijd wil Waterschap Limburg deze kans benutten om de gebiedskwaliteiten op en rondom de dijk te verbeteren. Hiermee wordt het – nog – prettiger wonen, werken en recreëren in de Maasvallei. Dijkversterkingenprojecten kennen veel belanghebbenden met diverse – en soms tegenstrijdige – behoeftes.

Men woont dicht aan de dijk. Dit maakt goede afstemming en hinderbeperking tijdens de realisatie belangrijke aandachtspunten. Omdat dit het eerste dijkversterkingsproject in de regio betreft, is goede samenwerking en communicatie tijdens de werkzaamheden van belang. Flux Partners heeft vroegtijdig de belangen en behoeftes van de betrokken partijen in beeld gebracht. Denk aan bestuurlijke stakeholders, omwonenden en bedrijven, fietsers en wandelaars, natuurorganisaties, vissers en watersporters. De stakeholder- en omgevingsanalyse vormde het uitgangspunt voor de kwalitatieve documenten.

In één keer goed
De focus van Flux lag op de vijf kwalitatieve plannen. Hierin waren hoge kwaliteit, goede samenwerking en hinderbeperking centrale aandachtspunten. Aanvullend konden we kansen aandragen om de onzekerheden van het project te verkleinen en opdrachtgever het vertrouwen te geven dat de uitvoering volgens plan gaat verlopen.
“Dit project markeert de start van de grootschalige werkzaamheden binnen het HWBP in Limburg. De aftrap moest een succes worden. Dit inzicht diende als rode draad voor ons tijdens de tender. Voor de plannen was oog voor de omgeving en kennis van de techniek daarom des te belangrijker”.

Inzet kennis en kunde
Jesse van der Mieden focuste zich op hinderbeperking en logistiek, terwijl Nathan Meijer zich bezighield met samenwerking en kwaliteit.
“Bij Flux is het gemeengoed om voor elk plan een vaste schrijver aan te stellen. Deze persoon voelt zich daadwerkelijk eigenaar van het werk en loopt een stapje harder indien nodig. Alles voor een winnende aanbieding”. Remco Steenstra en Ruben Maat opereerden als kritische reviewers en ondersteunden bij specifieke onderwerpen.

“Door boven op de reviews van Mourik en FL, ook ervaren Fluxers mee te laten kijken, zorgden we ervoor dat aanwezige kennis van onderwerpen als hinderbeperking en samenwerking ook daadwerkelijk mee werd genomen in de plannen. Dit heeft bijgedragen aan het tenderproces en de goede beoordeling”.

Samen met de specialisten van Mourik en FL kregen we snel een goed beeld van de achtergrond van de uitvraag en het voortraject van de dijkversterkingsopgave. Dit, tezamen met een projectbezoek met het projectteam, heeft enorm bijgedragen aan het hoge detailniveau van onze uiteindelijke aanbieding. De klant was positief verrast.

Project team

Delen

Deel via WhatsApp