Beleidsverklaring Flux Partners

De directie van Flux Partners heeft het kwaliteitsbeleid vastgesteld, dat in lijn is met de missie en doelstellingen van de organisatie. Het beleid is gericht op het eenduidig halen van de doelstellingen.

In ons beleid staat de ambitie voorop om eigenaarschap te tonen, grote toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten en strategische samenwerkingen aan te gaan met klanten. Om dit te realiseren legt het beleid een belangrijke focus op het selecteren, behouden en vergroten van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Hiernaast zijn het creëren en handhaven van veilige en duurzame arbeidsomstandigheden in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid.

Naar beste vermogen handelen wij in onze organisatie op dusdanige wijze dat de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, opdrachtgevers, bezoekers en derden is gewaarborgd en continue verbeterd. Deze personen stellen wij niet bloot aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Aanvullend investeren wij in het behouden en verbeteren van de familiaire en ondernemende cultuur.

Wij streven naar maximale klanttevredenheid, vanaf de beginfase doorlopend tot de gehele levensduur van de geleverde diensten. Periodiek meten wij de mate van tevredenheid bij onze klanten en waar mogelijk initiëren wij verbeteracties. Wij beseffen dat het nakomen van afspraken en het waarmaken van beloftes bijdragen aan een prettige en duurzame relaties met onze klanten.

Binnen Flux Partners worden alle medewerkers op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot het kwaliteitsbeleid. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken stellen wij middelen ter beschikking en geven wij instructies, voorlichting en richtlijnen.

De directie stelt zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte van de uitwerking en naleving van dit beleid en zal aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid indien nodig bijstellen.

Amsterdam, datum, 02-07-2019

Namens de directie,

Michel Verlaan

Handtekening Michel Verlaan