Duurzaamheid

Duurzaamheid is steeds vaker een contractvoorwaarde of belangrijk gunningscriterium voor aanbestedingen. Wij van Flux Partners ondersteunen zowel de private als de publieke sector in hun transitie naar duurzaamheid. Hierbij draait het om het concreet en meetbaar maken van milieu- en klimaateffecten, circulariteit en andere duurzaamheidsambities.

Wat is een duurzaam project?

Een duurzaam project is een project dat het milieu, de natuur en de maatschappij als geheel zo min mogelijk belast. Door de juiste criteria te stellen in een aanbesteding kan een duurzaam project worden gerealiseerd. Voorbeelden van duurzame criteria bij aanbestedingen zijn:

  • beperkte CO₂-uitstoot;
  • gebruik van duurzame energie;
  • gebruik van duurzame materialen;
  • minder (schadelijke-)grondstofgebruik;
  • hergebruik van materieel;
  • inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Duurzaamheid bij Flux Partners

Bij Flux Partners realiseren wij duurzame projecten voor de publieke en private sector. Dat doen we door duurzame prestaties meetbaar te maken, deze prestaties te monitoren en zonodig bij te sturen. Het meetbaar maken van duurzame prestaties verloopt in vier stappen:

  1. Organisatiestrategie duurzaamheid: We definiëren de duurzaamheidsdoelen en stellen op basis daarvan een strategie op. Daarnaast stellen we indicatoren vast om de doelstellingen te kunnen monitoren.
  2. Van strategisch naar operationeel: We bepalen welke methodes en tools er nodig zijn om de doelen te realiseren. Vervolgens vertalen we de strategie naar concrete projectdoelen.
  3. Milieukosten optimaliseren: We maken de verwachte milieukosten inzichtelijk. Met behulp van dit inzicht stellen we contracteisen en gunningscriteria op, met het oog op de mens, natuur en milieu. De inschrijver kan op basis van de gekregen inzichten ontwerp en materiaalkeuzes maken, om zo de milieukosten te optimaliseren en te minimaliseren.
  4. Monitoren en uitvoeren: We monitoren de milieueffecten en circulariteit, zetten dashboards op en stellen LCA’s op.

Wilt u meer weten over duurzaamheid binnen Flux Partners? Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe ons Duurzaamheid-team een duurzaam project voor u kan realiseren.