Vergunningen

Een vergunning is een toestemming van de overheid voor het uitvoeren van een activiteit, of het verrichten van een bepaalde handeling, die in principe bij wet verboden is. Om een ontheffing te krijgen op een verbod vraag je een vergunning aan. Dit kan bij de gemeente of online op de website van het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning

Alle vergunningen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen of slopen van een bouwwerk, zijn volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) samengevoegd in één omgevingsvergunning. Onder welke voorwaarden een vergunning wordt verleend, staat in de Wabo beschreven.

De omgevingsvergunning, zoals beschreven in de Wabo, is één vergunning voor zowel bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Er zijn verschillende zaken waarvoor u een vergunning moet aanvragen. U vraagt bijvoorbeeld een vergunning aan wanneer u:

 • gaat (ver)bouwen of renoveren;
 • het milieu belast;
 • bomen gaat kappen;
 • reclame gaat aanbrengen op uw pand;
 • een inrit of uitrit gaat aanleggen.

Omgevingsvergunning en aanbestedingen

Als de overheid een omgevingsvergunning afgeeft voor het bouwen van een bouwwerk, betekent dat niet meteen dat deze opdracht via een Europese aanbesteding moet worden gegund. Deze verplichting geldt namelijk alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer de waarde van de opdracht het Europese drempelbedrag overschrijdt.

Andersom geldt ook dat een gemeente niet verplicht is een omgevingsvergunning af te geven wanneer de gemeente de opdracht aanbesteedt.

Schaarse vergunningen

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan de overheid slechts een beperkt aantal kan afgegeven, terwijl er meerdere (potentiële) aanvragers zijn. Er kan dus al van een schaarse vergunning worden gesproken wanneer een vergunning potentieel schaars is. Met andere woorden: er hoeven niet meer aanvragers dan te vergeven vergunningen te zijn om van schaarse vergunningen te kunnen spreken.

Er zijn twee soorten schaarse vergunningen:

 • Fysieke schaarste als gevolg van een beperkt aantal natuurlijke hulpbronnen, beperkte ruimte of een beperkte technische capaciteit, zoals bij frequentievergunningen of een vergunning voor een marktstandplaats.
 • Beleidsmatige schaarste, zoals een beperkt aantal te vergeven vergunningen voor casino’s of coffeeshops per gemeente.

Regels met betrekking tot schaarse vergunningen

Volgens het gelijkheidsbeginsel is de overheid verplicht om bij het toekennen van schaarse vergunningen alle potentiële aanvragers gelijke kansen te bieden op het krijgen van een vergunning. Bovendien staat in de Europese Dienstenrichtlijn dat de overheid schaarse vergunningen alleen tijdelijk mag verlenen.

Om aan deze regels invulling te geven, moet de overheid:

 • transparant zijn over de beschikbaarheid van schaarse vergunningen;
 • kenbaar maken op welke manier schaarse vergunningen kunnen worden verkregen;
 • kenbaar maken in welke periode aanvragen kunnen worden ingediend;
 • bepalen onder welke voorwaarden de vergunning wordt toegekend.