flux partners via15

Gigantische opgave infra ViA15

Omgevingsmanagement icon

ViA15 Gigantische infrastructuur opgave met oog voor de omgeving

Het project ViA15 is een belangrijke schakel in het Nederlandse hoofdwegennet en behelst het doortrekken van de A15 naar de A12 en het verbreden van delen van de A12 en A15. Hierdoor ontstaat er een sterke verbetering van de route van de Randstad naar Duitsland. Met het realiseren van dit ontbrekende deel van de A15 wordt door het ontlasten van de A325 en de N325 (de Pleijroute) de bereikbaarheid van Arnhem, Duiven, Lingewaard en Zevenaar verbeterd, ontstaat er een betere doorstroming en zijn er positieve milieueffecten. Dit kan resulteren in een stimulans voor de economische activiteiten in deze regio.

De impact van Flux op dit project:

 • Borging omgevingsbelangen door strategisch omgevingsmanager in managementteam
 • Door inzet online en fysieke sessie (COVID-19) vergroten van het draagvlak
 • Tijdige vergunningverlening door intensieve samenwerking met bevoegd gezag

De wegen rond Arnhem worden steeds drukker en er staat regelmatig file. Daarom hebben Rijk en provincie Gelderland de handen ineengeslagen om de fileproblemen aan te pakken onder de projectnaam ViA15.

Qua scope worden onder andere de volgende onderdelen gerealiseerd:

 • 15 bestaande en 45 nieuwe kunstwerken;
 • ca. 1,2 miljoen m3 zand ontgraven;
 • ca. 500 duizend m3 klei ontgraven;
 • 11 km nieuwe snelweg;
 • 22 km verbreding;
 • 4,5 km geluidsscherm;
 • Onderhoud gedurende realisatie;
 • 20 jaar onderhoud (na oplevering).

Het project ViA15 bestaat uit 3 onderdelen:
Doortrekken A15: Aanleg van een nieuw stuk A15 tussen knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar. Binnen dit deeltraject worden onder andere de volgende kunstwerken gerealiseerd:

 • Een brug over het Pannerdensch kanaal;
 • Pergola constructie voor het kruisen van de A15 met de Betuwespoorlijn;
 • (Half) verdiepte ligging van de A15 nabij Helhoek;
 • Nieuwe aansluiting Zevenaar West.

Verbreden A12: Tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk wordt de huidige A12 verbreed. Binnen dit deeltraject worden onder andere de volgende kunstwerken gerealiseerd:

 • Nieuw knooppunt A12-A15 de “Liemers”, inclusief fly-over en dive-under (3 niveau’s);
 • Nieuwe aansluiting Zevenaar Oost.
 • Verbreden A15: Verbreden van de huidige A15 tussen Valburg en Ressen. Binnen dit deeltraject worden onder andere de volgende kunstwerken gerealiseerd:
 • – 4 fietstunnels;
  – Nieuwe aansluiting Bemmel;
  – Aanpassing knooppunt Valburg.

Project ViA15 is een gigantisch project met veel impact op de omgeving en er wordt gewerkt vanuit het principe ‘oog voor de omgeving’. Dat houdt in dat de omgeving goed wordt geïnformeerd, nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het project en dat de er wordt ingezet om de hinder voor de omgeving te voorkomen of te verminderen. En dat de landelijke en groene omgeving met respect wordt behandeld.

Oog voor de omgeving
Er is extra aandacht voor de mensen en natuur. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook als het project straks klaar is. Er worden allerlei aanvullende maatregelen getroffen boven op de contractuele eisen.

Natuur
Zo komen er onder andere nestplaatsen voor oever-, huis- en gierzwaluwen en ijsvogels in de brug over het Pannerdensch Kanaal. Bij Bemmel komt een broedwand voor oeverzwaluwen en wordt een netwerk van poelen voor de kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad in de nabijheid van de projectomgeving gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe vliegroutes en zomer- en winterverblijven voor vleermuizen gecreëerd.

Bouwhinder
Om de hinder van bouwverkeer te beperken rijdt dit zoveel mogelijk over de rijkswegen. Provinciale en lokale wegen worden alleen gebruikt als het echt niet anders kan. Tevens wordt er een speciale bouwroute aangelegd op het nieuwe tracé. Zodra deze klaar is, rijdt het bouwverkeer alleen nog over deze route. De bouwroute kruist lokale en provinciale wegen ongelijkvloers met tijdelijke hulpbruggen. Om de hinder voor de omgeving, zoveel mogelijk te beperken is onder andere het ontwerp zo ingericht, dat er minder darmwanden en heipalen nodig zijn. Dit zorgt voor minder geluid en trillingen. Door geen grondwater te onttrekken voor de aanleg wordt de kans op schade aan woningen, gebouwen, landbouw en natuur geminimaliseerd. Ook worden voor gebouwen vooropnames uitgevoerd. Als er ondanks alle extra maatregelen tóch schade ontstaat, wordt dit zorgvuldig en adequaat afgehandeld.

Informeren en betrekken
Hiernaast worden andere manieren georganiseerd om in contact te blijven met de omgeving. Denk naast de inzet van een projectwebsite en nieuwsbrieven bijvoorbeeld aan de organisatie van inloopbijeenkomsten (online en fysiek), keukentafelgesprekken en speciale thematafels gekoppeld aan een specifiek onderwerp.

Project team

Delen

Deel via WhatsApp