BLVC-plan

Bij veel bouwprojecten wordt voor de start van de werkzaamheden een BLVC-plan opgesteld. In een aantal grote steden is een gedegen BLVC-plan zelfs een voorwaarde om een bouwvergunning te krijgen. In dit artikel behandelen we wat een BLVC-plan is, uit welke onderdelen het bestaat en de noodzakelijkheid van het BLVC-plan.

Wat is een BLVC-plan?

Een BLVC-plan behandelt de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie van het bouwproject. In het document staat per onderwerp beschreven welke maatregelen er zijn genomen, welke afspraken er zijn gemaakt en wie verantwoordelijkheid is voor de juiste uitvoering van elke afspraak. In de praktijk bevat een BLVC-plan daarom altijd de volgende onderdelen: 

  • omschrijving van het bouwproject
  • beschrijving van de omgeving waarin gebouwd zal worden
  • risicoanalyse met mogelijke oplossingen per risico
  • faseringsplan en concrete maatregelen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie

Waarom is een BLVC-plan belangrijk?

De maatregelen in het BLVC-plan verkleinen de risico’s op incidenten en brengen de overlast van het bouwproject terug tot een acceptabel niveau. De actiepunten in het plan zijn onder te verdelen in preventieve en correctieve maatregelen. Preventieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van overlast (bijvoorbeeld door een aparte aanvoerroute te creëren voor het bouwverkeer) en correctieve maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld door het bouwverkeer zoveel mogelijk buiten de spits te laten rijden). Lees hieronder meer over elk deelonderwerp van het BLVC-plan.

Bereikbaarheid

Wanneer een bouwproject van start gaat, is het belangrijk om na te denken over manieren om de omgeving van het bouwproject bereikbaar te houden voor omwonenden. Daarnaast moeten de bouwwerkzaamheden zo min mogelijk  negatieve impact hebben op de doorstroom van het verkeer. De maatregelen op het vlak van bereikbaarheid hebben daarom vaak te maken met de wegen, parkeergelegenheden, openbaar vervoer en inrichting van het werkverkeer.

Leefbaarheid

Natuurlijk moet het gebied waarin je bouwproject plaatsvindt ook bewoonbaar blijven. Geluidsoverlast, horizonvervuiling en grote modderplassen gaan ten koste van de leefbaarheid van de omwonenden. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om deze vormen van overlast tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van geluidswallen, geluiddempende materialen gebruiken, gedecoreerde bouwhekken plaatsen, etc.

Veiligheid

Het veiligheidsaspect moet bij elk project in orde zijn. In het BLVC-plan is het onderwerp veiligheid opgesplitst in twee delen categorieën: de veiligheid voor de eigen werknemers en de veiligheid voor de omgeving. De maatregelen om de veiligheid te waarborgen komen vaak voort uit wettelijk vastgestelde normen en eisen voor bouwprojecten.

Communicatie

Goede communicatie met omwonenden en andere stakeholders van het bouwproject is een goed hulpmiddel om het gevoel van overlast tegen te gaan. Door vooraf met buurtbewoners te bespreken welke werkzaamheden er wanneer plaatsvinden, voelt men zich meer betrokken en komen omwonenden niet voor verrassingen te staan. De meest efficiënte manier van communiceren is om de boodschappen, de timing en het kanaal per doelgroep af te stemmen.

Hulp nodig bij het opstellen van een BLVC-plan?

Wilt u graag advies bij het schrijven van een BLVC-plan of zoekt u begeleiding bij het opstellen van dit document? De adviseurs van Flux Partners staan voor u klaar met raad en daad. Wij helpen u om elk onderdeel van het plan concreet uit te werken in meetbare en haalbare actiepunten. Neem vrijblijvend contact op met het projectteam Omgevingsmanagement en vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.