Flora en fauna

De term flora en fauna vindt zijn oorsprong in de wetenschap. In de natuurregelgeving, waarmee rekening gehouden moet worden bij bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van een bouwterrein, wordt dit begrip eveneens toegepast. Maar wat houdt flora en fauna nu precies in? Op deze pagina leest u over de betekenis van flora en fauna en de Flora- en faunawet, oftewel de Wet natuurbescherming.

Wat is flora en fauna?

Flora en fauna is een verzamelbegrip voor alle planten en dieren in een gebied. Flora verwijst naar het plantenrijk, en fauna naar het dierenrijk. Bouwprojecten kunnen de flora en fauna van een gebied nadelig beïnvloeden, dus het is belangrijk dat de Wet natuurbescherming wordt nageleefd. 

Bij een bouwproject kunnen flora en fauna zowel een risico als een kans zijn. Zo kan het bevorderen van de biodiversiteit zorgen voor nieuwe planten en dieren op het betreffende bouwterrein. Tegelijkertijd is het een risico, omdat er met diverse factoren rekening gehouden moet worden. Sommige diersoorten zijn beschermd, waardoor het bouwproject bijvoorbeeld stil kan worden gelegd omdat een bepaalde diersoort in gevaar is. Terreinbeheer kan eveneens impact hebben op beschermde flora en fauna. Wanneer een vogel in een heg broedt, is het bijvoorbeeld belangrijk dat deze heg niet wordt gesnoeid.

Wat is de Flora- en faunawet? 

In 1999 werd de Flora- en faunawet in het leven geroepen. Deze wet is later omgevormd tot de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming valt dus de Flora- en faunawet, maar ook de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen om verschillende in het wild levende soorten planten en dieren te beschermen. Zo is het verboden om op welke manier dan ook schade aan te richten aan beschermde planten- en diersoorten.