Opdrachtgever

De opdrachtgever is de organisatie die het betreffende (bouw)project laat uitvoeren door een externe partij. Als de opdrachtgever aanbestedingsplichtig is, spreken we van een aanbestedende dienst. De opdrachtwaarde van een aanbesteding bepaalt of de opdracht Europees of nationaal wordt aanbesteed. Indien de opdracht boven de Europese drempelwaarde komt, hanteert men een procedure met Europese regels. De opdracht moet in dit geval door de opdrachtgever vooraf bekend worden gemaakt in het Europese Publicatieblad. Ondernemers uit alle EU-lidstaten kunnen inschrijven op de opdracht. Als de opdracht onder de Europese drempelwaarde zit, kiest men in de meeste gevallen voor een nationale aanbesteding. 

Wat is de rol van de opdrachtgever?

De opdrachtgever geeft aan dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en vraagt bedrijven om een offerte in te dienen. De opdrachtgever kan van de aanbieders vragen om in de offerte op de kwalitatieve aspecten van de uitvoering van de opdracht in te gaan. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving. Daarna selecteert de opdrachtgever de aanbieder die de opdracht krijgt op basis van de vooraf opgestelde criteria. Zoals eerder vermeld gelden Europese en nationale regels bij het aanbesteden van opdrachten. Hoe ziet een opdracht eruit? Een opdrachtgever kan bij het uitzetten van een opdracht vragen om het volgende:

  • Werken/werkstukken: alle bouwkundige en civieltechnische werken.
  • Leveringen: zaken die tastbaar zijn, maar die niet onder een werk vallen, zoals aankoop, huur, lease en huurkoop van producten.
  • Diensten: inkopen die niet onder werken of leveringen vallen.

Het is verplicht om een opdracht voor een werk(stuk), een levering of een dienst aan te besteden als:

  • U een aanbestedende dienst bent, of;
  • U geen aanbestedende dienst bent, maar de opdracht voor bepaalde werken en diensten voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd door de overheid.

Voorbeelden van aanbestedingsplichtige opdrachtgevers 

Wanneer overheden of publiekrechtelijke instellingen samenwerken, is de aanbestedingsplicht van kracht voor het samenwerkingsverband als geheel, of de samenwerkende partijen zijn individueel aanbestedingsplichtig. Voorbeelden van opdrachtgevers die verplicht zijn om aan te besteden zijn: de overheid (de Rijksoverheid, waterschappen en provincies), publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten en scholen) en speciale-sectorbedrijven (zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en vervoersdiensten als Schiphol en de NS).