Letter of Intent (LoI)

Een Letter of Intent (LoI), ook wel bekend als een intentieverklaring, is een voorlopige overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. In het document wordt de intentie vastgelegd om in de toekomst een definitieve overeenkomst aan te gaan. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van een Letter of Intent en kijken we specifiek naar de toepassing van intentieverklaringen voor de bouw.

Betekenis van een Letter of Intent

Een Letter of Intent is een schriftelijke verklaring waarin de betrokken partijen hun intentie uiten om een contract aan te gaan. Deze verklaring wordt meestal afgegeven door een aanbestedende partij aan de geselecteerde opdrachtnemer. Het legt de basisprincipes en voorwaarden vast waarover de partijen overeenstemming hebben bereikt in het kader van de aanbesteding. Een LoI bevat meestal:

  • De identiteit van de aanbestedende instantie en de geselecteerde opdrachtnemer.
  • Een gedetailleerde beschrijving van het aanbestede project of de te verlenen dienst.
  • De voorwaarden waaronder beide partijen van plan zijn een definitief contract aan te gaan.

Het document is een belangrijk instrument om de intenties en verwachtingen van beide partijen vast te leggen, voordat ze zich volledig aan een contract verbinden.

Intentieverklaring voor de bouw

In de bouw is het gebruikelijk om een Letter of Intent te gebruiken als een voorbereidend document voor grootschalige projecten. Het wordt vaak gebruikt om de intentie van de opdrachtgever uit te drukken om met een bepaalde aannemer samen te werken, nadat deze is geselecteerd in een aanbestedingsproces. De LoI kan details bevatten zoals de scope van het project, de prijs, de planning en andere relevante voorwaarden. Dit biedt de geselecteerde aannemer zekerheid over hun betrokkenheid bij het project, zodat ze de nodige voorbereidingen kunnen treffen en middelen kunnen toewijzen voordat het bouwproject officieel start.

Is een Letter of Intent bindend?

In beginsel is een Letter of Intent niet-bindend in de zin dat het niet juridisch afdwingbaar is voor de rechtbank. Het is eerder een uitdrukking van goede wil en de intentie om tot een definitieve overeenkomst te komen. Het kan echter bepaalde verplichtingen bevatten, zoals een vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA) of exclusiviteitsclausule, die wel bindend zijn. Of een LoI bindend is, hangt dus af van de specifieke clausules die in het document worden opgenomen.